Služby

Standardní soupis úkonů obsažený v našem návrhu mandátní smlouvy pro stavební a technický dozor


-             kontrolu a dodržování stanovených podmínek ve stavebním povolení po                                 dobu realizace stavby
-             organizaci a řízení pravidelných kontrolních dnů
-             pořizování zápisů z kontrolních dnů
-             sledování vedení stavebního deníku
-             kontrolu a zakreslení případných změn do projektové dokumentace,                                          vzniklých při provádění stavby
-             kontrolu postupu prací dle harmonogramu a smlouvy o dílo
-             kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti faktur
-             uplatnění vlastních návrhů, které povedou ke snížení ceny stavby, avšak                                    nesníží technicky její kvalitu,
-             kontrolu všech částí dodávek, které budou dalším postupem výstavby                                        zakryty nebo se stanou nepřístupnými
-             projednání případných změn a dodatků projektu, rozpočtu a smlouvy o dílo
-             spolupráci s projektantem a zhotovitelem při vykonávání nebo navrhování                             opatření na odstranění případných vad projektu
-             sledování, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí                           a prací, které prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek
-             spolupráci se zhotovitelem při výkonu opatření na odvrácení nebo omezení                              škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
-             kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí stavby
-             organizační zajištění jednání o odevzdání a převzetí stavby
-             kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v                                                dohodnutých termínech
-             vyřízení případné změny stavby před dokončením
-             přípravu podkladů pro kolaudaci stavby, případně zastupuje objednatele při                            kolaudačním řízení
-             zajišťování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení


Inženýrská činnost

Ze zkušenosti z naší dlouholeté praxe vám můžeme nabídnout provádění následujících inženýrských činností, kde vám můžeme ulehčit průchod legislativním procesem povolování a užívání stavby.
-             jednání s veřejnoprávními orgány
-             vyřizování územního i stavebního povolení
-             zastupování investora při kolaudaci stavby
-             zastupování investora při reklamačních jednáních

Projektová činnost

-             zabezpečení vstupních podkladů,
-             projektové přípravy pro územní řízení,
-             projektové přípravy pro stavební povolení,
-             projektová dokumentace pro provádění stavby,
-             práce spojené s prováděním stavby
-             práce po dokončení stavby

Dále zajišťujeme

-             jednotlivé posudky potřebné (mnohdy vyžadované) pro jednotlivé stavby.
-             akustické studie
-             požární zprávy
-             statické posudky
-             energetické průkazy budov
-             radonové průzkumy
-             geologické průzkumy